اسکین تگ

خال ، میخچه و زگیل🧨 بــودن یا نبـودن ، مسئله این است !✨

/blog-khal-post1

من همان روز که آن خال بدیدم گفتم / رفع بی درد و سریعش چقدر می خواهم ! (🙄)


ما را پیدا کنید💗